Raden en overlegorganen

ABC

Het ABC is een onderhandelings- en overlegcomité inzake algemene personeelsaangelegenheden, tussen de vertegenwoordigers van het schoolbestuur en de vertegenwoordigers van het personeel aangeduid door de representatieve vakorganisaties.
Leden: Tinne Moorkens  - Cindy Mertens (voor onze school)

 

Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal tweemaal per jaar in september en juni.
In deze raad zetelen:
- Drie vertegenwoordigers van de school
- Drie vertegenwoordigers van de ouders
- Drie vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap
- Voorzitter

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp op de agenda toe te voegen.

 

Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden, waaronder de zorgcoördinator, dat onder leiding van de directeur de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.