Leefregels

pdfDownload de laatste versie van onze leefregels (2016).

 

Leefregels voor de kinderen

Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij onze visietekst hebben we daarom met heel het team schooleigen leefregels samengesteld.
Als uitgangspunt nemen we een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.
Kinderen moeten vertrouwd gemaakt worden met regels, op hun niveau en vanuit een positief opvoedende houding.
Alle leerlingen van de lagere afdeling ontvangen bij het begin van het schooljaar een boekje met onze afgesproken leefregels. In de klas wordt bewust rond de leefregels gewerkt en dit van dekleuters tot het zesde leerjaar. Samen kunnen we zorgen voor een gezond en positief leer-enleefklimaat op school. Wij hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en
meewerken aan de realisatie ervan.
 

1. Aanwezigheid op de school

 • Ik ben voor het belsignaal ’s morgens en ’s middags op de school.
 • De bewaking start ’s morgens om 08.30 uur. Ik probeer niet vroeger op de schoolaanwezig te zijn want ongevallen vallen dan niet binnen de schoolverzekering.
 • Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk naar de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.
 • Ik plaats mijn boekentas netjes in de juiste rij of bak.
 • Bij het eerste belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. Na het tweedebelsignaal zwijg ik.
 • Ik fiets nooit op de speelplaats en zet mijn fiets netjes in het fietsenrek.
 • Ik zorg dat ik altijd het nodige schoolgerief mee heb, ook voor het zwemmen.
 • Ik verlaat nooit alleen de school zonderschriftelijketoestemming vanmijn ouders endaarnaast de goedkeuring van de directeur.
 • Als men mij komt afhalen wacht ik aan de Mgr. Heylenstraat bij de leerkracht tot mijnbegeleiding er is.
 • Als ik met de rij of kinderclub naar huis ga zorg ik dat ik tijdig in de juiste rij sta.
 • Ik neem altijd dezelfde rij die afgesproken is bij begin schooljaar. Alleen mits schriftelijke toestemming van ouders kan dit veranderen.
 • Ik ga nooit alleen voor de rij naar huis langs de Mgr. Cardijnstraat.

 

2. Spelen op de speelplaats

 • Ik hou mij aan de afspraken die gemaakt zijn, over de te gebruiken speelplaats.  
 • Ik respecteer de signalen die bij de speeltuigen staan en die verwijzen naar het al of niet mogen gebruiken.
 • De fietsenrekken en de toiletten zijn geen speelplaatsen.
 • Tijdens de speeltijden komen we niet in de gangen of klassen.
 • Wanneer ik omwille van ziekte binnen moet blijven, breng ik een briefje van thuis mee waarop staat voor hoeveel dagen.
 • We spelen bij voorkeur samen met leeftijdsgenoten spelletjes die niet gevaarlijk zijn en uitnodigen tot samenspel.
 • Ik sorteer mijn afval in de juiste afvalbak en gooi geen afval op speelplaats.
 • Na het beëindigen van de lessen zijn de lokalen en de speelplaats verboden terrein.

 

3. Houding ten opzicht van elkaar

 • Ik help mee om van mijn klassengroep een echte vriendengroep te maken.
 • Bij ruzie wil ik zelf de stap zetten om terug vrienden te worden.
 • Ik pest nooit andere kinderen en moedig het pesten van anderen niet aan.
 • Als ik de ruzie niet zelf kan oplossen, stap ik naar de leerkracht op de speelplaats of praat ik de ruzie uit samen met de leerkracht in de klas.
 • Ik sluit niemand uit, ook niet bij het spel.
 • Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
 • Ik speel sportief: meedoen en plezier beleven is belangrijker dan winnen.
 • Ik heb respect voor anderen.

 

4. Pestgedrag

Pestactieplan
Samen met alle leerlingen, leerkrachten en ouders doen we er alles aan om van onze   school een pestvrije school te maken. Daarom hebben we volgende gedragscode voor de leerlingen opgesteld !

Ik heb de pest aan pesten.

Pesten mag en kan niet !

Pesten is andere kinderen lastig vallen door te slaan, te schoppen of te stampen. Maar anderen uitlachen, bespotten en zelfs kinderen niet laten meespelen en uitsluiten is zeker pesten. Het materiaal van andere kinderen met opzet beschadigen of dingen afluizen is eveneens pesten.

Op school doen we dit niet !

Word je zelf gepest ?

Vecht nooit terug, scheld nooit terug. Probeer zelf een oplossing te vinden voor het probleem door met de anderen te praten. Helpt dit niet, ga dan zo snel mogelijk naar de leerkracht en vertel eerlijk wat er gaande is.

Zie je pesten ?

Doe vooral niet mee. Meepesten is even erg als zelf pesten. Toon duidelijk dat je niet akkoord bent dat er gepest wordt. Laat de gepeste leerling niet alleen maar laat hem met jou meespelen. Als de pestkop niet stopt met pesten, ga dan naar de leerkracht.

Ben je zelf de pestkop ?

Dan ben je in fout ! STOP onmiddellijk met pesten en maak het goed met wie je hebt gepest. Geen mooie praatjes maar het ECHT goed menen, zodat het pesten stopt. Doe je dat niet dan geeft de leerkracht jouw naam door aan de directeur. Deze zal jou dan op het matje roepen met je schoolagenda. In de schoolagenda komt een nota voor je ouders. Je krijgt ook een gepaste opdracht, zodat het pesten voor eens en voor altijd een einde neemt.

Onthou vooral : PESTKOPPEN WORDEN VOORTAAN STRENG AANGEPAKT!

Bij ernstige pestproblemen spreek altijd een vertrouwenspersoon aanspreken:

 • Medeleerlingen/en of Ouders
 • Eigen juffrouw/meester
 • Juffrouw Conny Neefs.
 • Mevrouw Viviane

 

5. Houding ten opzichte van de leerkracht

Wat als ik denk dat een leerkracht zich vergist heeft?

 • Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het niet mogelijk is dat hij/zij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leerkracht en leg alles nog eens duidelijk uit, liefst onmiddellijk.
 • Indien de leerkracht geen tijd heeft om er met mij over te praten, vraag ik het opnieuw bij een volgende speeltijd.
 • Als ik vind dat ik echt oneerlijk ben behandeld, kan ik de directeur of de vertrouwensleerkracht vragen om naar mijn zienswijze te luisteren. Zij zullen dat altijd doen. Zij zullen dan na een gesprek met de leerkracht en mezelf een besluit treffen.

Vertrouwensleerkracht

 • Als er echt erge dingen gebeuren of als ik echt problemen heb die ik tegen niemand durf vertellen of waarvan ik niet weet wat ik er mee moet doen, kan ik steeds terecht bij de vertrouwensleerkracht. Voor onze school is dat juf Conny en mevrouw Viviane.
  Bij hen kan ik altijd terecht, zij zullen steeds naar mij luisteren. Zij zullen mij altijd helpen, als dat nodig is.

 

6. Klasafspraken

 • Bij het begin van het schooljaar maakt de leerkracht samen met mij en mijn medeleerlingen duidelijke klassenafspraken.
 • Ik doe mijn best om me aan die afspraken te houden.
 • Brieven en berichten van school geef ik thuis onmiddellijk af.
 • Ik neem sportief deel aan de verschillende sportactiviteiten.
 • Mijn turnmateriaal krijgt een vaste plaats in mijn turnzakje en in mijn opberghokje.
 • Als ik om één of andere reden niet kan deelnemen aan de turn- of zwemlessen, breng ik een briefje van mijn ouders of van de dokter mee.

 

7. Gezonde voeding en hygiëne

Hygiëne

 • Er zijn afzonderlijke toiletten voor jongens en meisjes.
 • Bij het begin van elke speeltijd ga ik naar het toilet, trek het toilet door en laat het netjes achter.
 • We dragen samen zorg voor nette toiletten.
 • Na elke toiletbeurt was ik mijn handen en ben verantwoord zuinig op toiletpapier en water.
 • We geven al ons materiaal een vaste plaats: onze jassen, mutsen en sjaals, de boekentassen, onze brooddozen, onze turnzakken,...
 • Ik heb altijd een nette zakdoek bij me.
 • Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis voor een wasbeurt.

Kleding

 • Ik ben zorgzaam voor mijn kleding en voor die van mijn medeleerlingen.
 • Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. Geen modieuze opvallende toestanden die ( oorbellen voor jongens, hanekammen …)  Ik draag geen strandkledij.
 • Ik draag geen hoofddeksel in de klas, refter. (hoofddoek, petten …)
 • Al mijn kledingstukken zijn duidelijk van naam voorzien. Zo komen alle verloren voorwerpen onmiddellijk op de juiste plaats terecht.

Snoep en drank

 • Op school wordt niet gesnoept. Gezonde tussendoortjes kunnen wel: fruit of groenten, een droge koek,... Kauwgom, lolly’s, snoepzakjes, chips,... zijn verboden op de school.
 • Als ik wil drinken tijdens de speeltijden, kan ik water drinken aan de drinkfonteintjes. Ik kan van thuis ook een gezonde drank meebrengen.( geen blik)
 • In de klas mag ik altijd een flesje water op de bank zetten zodat ik de ganse dag door kan drinken. Dit flesje mag ik vullen aan het kraantje. Ik speel niet met het flesje en gebruik het om goed te drinken niet om er geluidjes mee te maken.

 

8. Zorg voor materiaal

Schoolmateriaal

 • Bij het begin van het schooljaar krijg ik heel wat materiaal om in de klas te gebruiken. Ik draag er het ganse schooljaar zorg voor.
 • Ik mag goede handboeken gebruiken in de klas en thuis. Deze boeken kosten veel geld. Ik draag er dan ook extra zorg voor.
 • Ik neem best geen waardevolle voorwerpen mee naar school.
 • Ik breng enkel speelgoed mee naar school na afspraak met de leerkracht. Springtouwen, knikkers, flippo’s, kwartetten kunnen wel. GSM’s gebruiken in de klas en op de speelplaats mag niet.
 • Allerlei ruilkaarten mag ik op school niet meebrengen.
 • Game-spelletjes mag ik op school niet spelen.

Samen zorg dragen voor...

 • Ik draag mijn steentje bij tot een nette schoolomgeving.
 • Ik draag zorg voor mijn klaslokaal, mijn school. Ik ben voorzichtig met al het materiaal dat ik op school mag en kan gebruiken.
 • In mijn schoolbank ligt alles ordelijk.
 • Ik heb een ordelijke boekentas. Ik steek alles netjes bij elkaar en draag niet te veel mee.
 • Ik veeg mijn voeten bij het binnenkomen en sluit steeds de deuren.
 • Ik bezorg gevonden voorwerpen aan de groepsleraar of leg ze op de plaats die bestemd is voor deze voorwerpen.

 

9. Afvalbeleid en milieuzorg

Milieuzorg

 • Ik zorg mee voor een nette school: papiertjes en restjes gooi ik in de juiste vuilnisbakken. Ik sorteer het afval in de daartoe voorziene vuilnisbakken.
 • Als ik niet weet in welke vuilnisbak het afval thuishoort, kies ik voor de bak van het restafval.
 • Ik draag mee zorg voor een proper milieu door zo weinig mogelijk afval te veroorzaken. Daarom breng ik een brooddoos mee voor mijn lunch.
 • Ik breng geen snoep mee naar school.
 • Ik draag zorg voor de groenbeplanting op de school en loop niet door hagen en trek geen bloemen af.

Refter

 • Ik zorg ervoor dat het stil blijft in de rij en in de refter. Zodoende krijgen alle leerlingen de kans om rustig hun boterhammen op te eten.
 • Ik help mee om de refter netjes te houden: al het afval gaat in de bakjes.
 • Ik heb respect voor het eten dat ik meekreeg van thuis en voor dat van mijn medeleerlingen. Met voedsel wordt nooit gespeeld of geknoeid.
 • Mijn boterhammen breng ik mee in een brooddoos en gebruik geen aluminiumfolie.
 • Koeken breng ik mee in een koekjesdoosje waarop mijn naam staat. Ik breng geen blikjes frisdrank mee naar school.

 

10. Taalgebruik

Taal

 • In de klas spreek ik Algemeen Nederlands.
 • Ik spreek de andere kinderen aan met hun juiste voornaam.
 • Ik gebruik ‘dank je wel’ en ‘alstublieft’ telkens dat past.
 • Ik gedraag mij rustig en beleefd.
 • Volwassenen spreek ik aan met ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’. De leerkrachten noem ik ‘juffrouw’ of ‘meester’, de directeur spreek ik aan met ‘mevrouw’

 

11. Veiligheid

 • Ik plaats mijn fiets steeds netjes in de fietsenbergplaats.
 • Ik zorg er met mijn ouders voor dat mijn fiets in orde is.
 • Als een leerkracht of gemachtigd opzichter mij overzet, volg ik stipt zijn of haar aanwijzingen op.
 • Ik respecteer de verkeersregels.
 • Ik neem de meest veilige weg naar huis.
 • Ik stop niet aan snoepwinkels.
 • Ik verlaat de school met de juiste rij en volg de aanwijzingen van de leerkracht die de begeleiding doe. Ik hou me aan de afspraken!
 • Ik doe altijd mijn fluo-hoes over mijn boekentas.

 

12. Evacuatie in de school

Wat te doen bij brand?

 • Als ik brand opmerk, verwittig ik ogenblikkelijk een volwassene. Ik roep zo hard ik kan :

BRAND !

 • Bij brandmelding hoor ik de alarmsirene.
  • Ik verlaat onmiddellijk de lokalen, zonder lopen. Ik volg de richtlijnen van de leerkrachten op.
  • Ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten. Ik laat al mijn materiaal, boekentas, jas,...achter.
  • Overal in de school vind ik pictogrammen en plannetjes die verwijzen naar nooduitgangen en vluchtwegen.
  • Ik loop nooit terug naar binnen. Ik verzamel mee op de aangeduide en ingeoefende plaats.
  • Ik neem op een ernstige manier deel aan de evacuatieoefening Ik neem jaarlijks op een ernstige manier deel aan de evacuatieoefening. Ik zorg er mee voor dat alle uitgangen vrij blijven.

   

 

13. Het niet naleven van afspraken

Wat als ik de afspraken niet naleef? Strafmaatregelen genomen in samenspraak met de leerlingenraad

 

1        Ik krijg een mondelinge opmerking.

2        Ik word een tijdje afgezonderd onder toezicht.

3        Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders tekenen voor gezien.

4        Ik krijg een extra taak en mijn ouders tekenen voor gezien.

5        Ik word naar de directeur gestuurd.

6        De leerkrachte en/of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.

7        Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten.

 

  

 

Directeur Gemeentelijke Basisschool Kasterlee

                                                                                     Viviane Wouters