ICT

Visie

ICT is binnen ons onderwijs geen doel op zich, maar een onderdeel van de schoolvisie en het schoolbeleid. ICT kan bij de uitvoering van de schoolvisie als middel fungeren om doelen te bereiken. Wij streven naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het leerproces. Onze algemene visie en onze specifieke visie op ICT, heeft zich vertaald in doelen. Deze doelen hebben wij verwerkt in een aantal thema’s die onderwijs en ICT verenigen. Praktisch betekent dit dat onze lessen aangepast worden aan de thema’s die op dat ogenblik in de klas behandeld worden.

Kernpunten zijn:  Het gebruik van de computer en digitaal schoolbord als onderwijsmiddel om een les voor te bereiden en daadwerkelijk te geven.  Het gebruik van de computer ter verdieping en remediëring van oefenstof, door middel van bijvoorbeeld educatieve software of educatieve websites.  Het gebruik van de computer bij de verwerking van de lesstof.  Het gebruik van de computer als tekstverwerker bij onder andere het maken van boekverslagen, presentaties en werkstukken. De inzet van software gerelateerd aan de gebruikte onderwijsmethodes.  De inzet van software ter verbetering van de zorgstructuur op school;  Het gebruik van de computer ter verbetering van de leerling-administratie. Het gebruik van de computer binnen het taal-, reken en leesonderwijs met als doel om kwaliteitsverbetering te realiseren.

Het gebruik van de dootabs als leerlingondersteuning , als werkmiddel om zelfsturend en in samenwerking opdrachten uit te voeren.

Aansluitend bij de visietekst[i] en de kernideeën van het pedagogisch project[ii] van onze school vinden wij dat het ICT-onderwijs geïntegreerd moet worden in ons onderwijs omdat:

 • Wij willen aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Wij moeten voldoen aan de eisen die de overheid aan ons stelt.
 • ICT een goed middel is om de zelfstandigheid van de leerling te vergroten.
 • ICT een goed differentiatie- en remediëringsmiddel kan zijn.
 • ICT een schat aan nieuwe informatieverschaffing en uitwisseling met zich meebrengt.
 • ICT een geschikt middel is om het zelfstandig werken te bevorderen.
 • ICT de sleutel en ingang is tot de wereld en aldus zeer belangrijke informatie bevat en kan verschaffen.
 • ICT moet echter steeds kritisch bekeken worden en we willen ook oog hebben voor de gevaren van deze media voor kinderen.
 • ICT moet een verrijking zijn van de lessen die in de klassen gegeven worden en zal op die manier geïntegreerd aan bod komen.
 • ICT komt ook als uitbreiding aan bod in de vorm van nieuwe en uitdagende software die aangeleerd wordt. ( programmeren, Excel, …) Altijd zal ook hier de integratie binnen het lesonderwerp gegarandeerd worden. 
 • ICT moet de vaardigheid zijn die de leerlingen beheersen op het einde van de lagere school binnen de eindtermen.