Pestproblematiek en anti-pestbeleid

Binnen onze school willen we werken aan welbevinden en betrokkenheid van onze kinderen.

Geweld en pesten gaan volkomen in tegen dat welbevinden van kinderen. De gevolgen zijn niet te onderschatten en daar zijn we ons als team goed van bewust.

De school hanteert als team eenzelfde werkwijze met als doel pestgedrag in de school aan te pakken en te voorkomen.

  • We werken preventief door duidelijke afspraken en schoolregels consequent toe te passen. We maken hiervoor oa gebruik van de proactieve cirkel.
  • We maken onze leerlingen bewust van de oorzaken en gevolgen van conflicten
  • We leren onze kinderen hoe ze moeten omgaan met conflicten en hun verantwoordelijkheid hierin opnemen. De bijdrage van de leerkracht hierin is heel belangrijk.

Deze manier van werken leeft binnen de school en trachten we als team consequent toe te passen om zo een positief school- en klasklimaat te bevorderen.  

Voor meer info verwijzen we naar ons pestbeleid.

Onze ouders zijn een belangrijke schakel in het pestbeleid. Kinderen spreken niet altijd openlijk over pesten, noch over het feit dat ze zelf gepest worden noch als er in de groep gepest wordt. Ondanks het feit dat we er alles aan doen om pesten te voorkomen, komt pesten voor en gebeurt dit vaak heimelijk, buiten het zicht van de leerkrachten. Aarzel als ouder niet om de school te contacteren bij een vermoeden van pesterijen. Samen zoeken we naar oplossingen!

 

Als ouder is het belangrijk om je kind ruimte te geven om problemen thuis te bespreken en dat doe je door:

  • te zorgen voor een veilige thuisomgeving waar je kind met problemen terecht kan.
  • een kind dat gepest wordt, niet zelf de schuld te geven
  • met je kind bespreken dat het belangrijk is om het probleem op school te melden en samen met je kind te bepalen wanneer en hoe je dit gaat aanpakken en bespreekbaar maken.
  • regelmatig controle te houden over het computergebruik van je kind, de computertaal die het hanteert √©n welke reacties je kind schrijft of krijgt. Cyberpesten komt heel veel voor en wordt vaak niet opgemerkt. Je kind is toch rustig bezig, geen probleem, ben je zeker als ouder?

In deze informatieve, bruikbare bundel lees je meer over wat jij als ouder kan doen.