Zorg

ZORGBELEID

Onze school werkt sinds vorig schooljaar samen met Exentra, expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid. Via een opleidingstraject van 3 jaar willen onze leerkrachten hoogbegaafde leerlingen en sterke kleuters sneller herkennen, om hen zo aangepaste materialen aan te kunnen bieden. Vorig schooljaar zijn we gestart met binneklasdifferentiatie voor rekenen. Onze leerkrachten hebben gemerkt hoe ze kinderen kunnen motiveren, daar waar dit vorige jaren toch niet altijd lukte. Een andere manier van omgaan met leren en vooral aanreiken van denkstrategieën, maakt dat kinderen gemotiveerd aan hun uitdaging starten. Dit schooljaar gaan we verder met Frans, taal en WO. Een hele uitdaging maar ons leerkrachtenteam staat open voor deze nieuwe vorm van denken!

Onze school zet sterk in op zorg. Ons zorgbeleid heeft aandacht voor de eigenheid van alle kinderen. Elk kind heeft andere noden en moet evenveel kansen krijgen. Ook kinderen die niet goed in hun vel zitten mogen niet vergeten worden. Daarom brengen we tweemaal per jaar het welbevinden en betrokkenheid van onze leerlingen in kaart. Vanaf het moment dat we merken dat er problemen zijn gaan we acties ondernemen. De betrokkenheid van de ouders is heel belangrijk want samen bouwen we constructief en transparant aan de schoolloopbaan van het kind. Goed in je vel voelen is dan ook de eerste stap om tot leren te komen.

Hieronder kan u kort lezen hoe het zorgbeleid in onze school op elk niveau is uitgewerkt.

1. Schoolniveau

Als basisschool is er een duidelijke samenwerking tussen de leerkrachten van de lagere school en leerkrachten van de kleuterschool. Doordat leerkrachten van de lagere school regelmatig helpen op de kleuterschool, is er sprake van spontane hechting. Gehechtheid is belangrijk want in een veilige omgeving gaat leren vanzelf.
In de klassen zetten we extra in op de preventieve basiszorg via differentiatie, coöperatieve werkvormen, verlengde en verkorte instructie, zelfstandig werk. We scheppen een omgeving die uitdaagt tot leren.

2. Leerkrachtniveau

Het uitgestippelde zorgbeleid, met aangepaste maatregelplannen, worden door alle leerkrachten gehanteerd. Er wordt hierbij heel intensief samengewerkt met de parallelleerkracht, zorgcoördinator en, indien nodig, het CLB en de directie. Samen zoeken zij naar oplossingen om alle kinderen onderwijs op maat te geven. Zo komt elk kind tot leren.

3. Kindniveau

Vanuit de beginsituatie van een kind brengen we de vorderingen in kaart. Elke kind wordt benaderd met voldoende aandacht en zorg. Op deze wijze kunnen we preventief werken en differentiëren en vroegtijdig remediëren. Zo krijgt elk groeikansen en blijft het in ontwikkeling.

FASEN VAN DE ZORG

Ons zorgplan bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen worden doorlopen bij leer- of gedragsproblemen, maar ook emotionele (welbevinden) komt hierbij aan bod. De ouders nemen we mee als volwaardige partners in elke fase van het zorgbeleid. Samen opvoeden, samen groeikansen geven.

Zorgfasen

ACTIES BINNEN ELKE ZORGFASE

 acties zorg

BASISPRINCIPES WERKING ZORG

  • Observeren en analyseren
  • Via signalen zien en probleem kaderen
  • Via aandacht voor welbevinden
  • Komen tot een beginsituatie van het kind schetsen
  • Werken met handelingsplan vanuit de sterktes van het kind